Дом културе Руски Крстур

Русинска 75
Тел. 025 703357
Емаил: dk.kerestur@gmail.com
ПИБ: 100261263
МБ: 08066060
Шифра делатности: 80420 подгрупа 120331културно образовни рад
Број пословног рачуна: 840-86664-96