КПД ДОК Нови Сад “Пандемија и ја“ 08.12.2022. год.